Job Applicaiton


          ซอฟท์แวร์ระบบสำหรับกระบวนการ Recruitment ครอบคลุมตั้งแต่การกรอกใบสมัครผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล จัดการตารางนัดหมาย การเรียกดูผลสอบ ผลการประเมินและระบบรายงาน

  คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Job App
 • เป็นโปรแกรมกรอกและบันทึกข้อมูลของผู้สมัครผ่านระบบคอมพิวเตอร์
 • หัวหน้างานสามารถร้องขอตำแหน่งงานผ่านระบบ
 • หัวหน้างานสามารถเรียกดูข้อมูลผู้สมัครผ่านระบบ
 • สามารถพิมพ์ใบสมัครของผู้สมัครงานเป็น Hard Copy ได้
 • มีตารางนัดหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูได้
 • สามารถประเมินผลการสัมภาษณ์ผ่านระบบ หรือพิมพ์แบบฟอร์มใบประเมินผลเป็น Hard Copy ได้
 • หัวหน้างานสามารถประเมินผลการสัมภาษณ์ผ่านระบบ
 • เจ้าหน้าที่ Recruitment สามารถบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานได้
 • มีระบบ Mail Alert ในการนัดสัมภาษณ์
 • สามารถออกแบบใบประเมินผลสัมภาษณ์ตามความเหมาะสมขององค์กร
 • สามารถออกแบบใบประเมินผลสัมภาษณ์ผ่านระบบ
 • สามารถกำหนดน้ำหนักและประมวลผลการประเมินการสัมภาษณ์
 • มีระบบสถิติรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานขององค์กร
 • มีระบบสืบค้นตามเงื่อนไขที่กำหนด