Assessment Tips

แบบวัดกับการประเมินบุคลากร การคัดสรรบุคลากรเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมาก

เพราะหากองค์กรมีวัตถุดิบที่ดี ก็ย่อมจะเอื้อต่อศักยภาพโดยรวมขององค์กร ตัวอย่าง เช่น มหาวิทยาลัยดังๆ ย่อมได้เปรียบในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพราะนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปเรียน เป็นกลุ่มที่มีต้นทุนสูงพร้อมที่จะพัฒนาอยู่แล้วในทุกด้าน Read more..ประเภทของแบบวัด การพูดคุยสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว

อาจไม่เพียงพอที่จะวัดได้ว่าผู้สมัครงานคนนั้นมีความรู้หรือทักษะมากน้อยเพียงไร เพราะการประเมินตนเองว่าเก่ง พอใช้ หรือรู้เพียงเล็กน้อย (ที่จริง ๆ แล้วไม่พอใช้) ของผู้สัมภาษณ์กับผู้สัมภาษณ์อาจจะต่างกันมาก ทำให้คำตอบ Read more..
IQ หรือ EQ ดีกว่า การคัดสรรพนักงานเป็นการบ่งบอกถึงบุคลิกภาพของผู้บริหารขององค์กร

ว่าชอบคนประเภทไหน เก่งงาน เก่งคน หรือชอบคนเฮง ในทางวิชาการ ก็มีข้อถกเถียงมากมายเกี่ยวกับความเห็นต่อการสอบ IQ กับ EQ ว่าอย่างไหนดีกว่ากัน Read more..
ดวงกับการคัดเลือกบุคลากร เรื่องของดวงหรือโหราศาสตร์ อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล่น ๆ

เพราะองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งมีการใช้บริการศาสตร์นี้กันอย่างจริงจัง ทั้งศาสตร์ฮวงจุ้ย โหงวเฮ้ง ลายมือ ดวง และเลขศาสตร์ อาทิ องค์กรใหญ่ ๆ บางแห่ง เชิญอาจารย์ด้านดูโหงวเฮ้งมานั่งสังเกตเวลาสัมภาษณ์พนักงานด้วย เพื่อดูว่า Read more..
ตำแหน่งงานใดควรใช้แบบวัดใด คำถามที่มีลูกค้าปรึกษาบ่อย ก็คือว่า

ควรจะใช้แบบวัดใด ใช้กี่แบบวัด แนะนำมาเลยได้ไหมว่า ตำแหน่งนี้ควรใช้แบบวัดไหนบ้าง คำตอบเรื่องนี้ คงตอบได้เป็นแนวทางกว้าง ๆ เช่น โดยทั่วไป ผู้สมัครหนึ่งคน หรือพนักงานหนึ่งคน ไม่ควรจะสอบเกิน Read more..
ก่อนจะมาเป็นแบบวัด แบบวัดแต่ละชุด คำถามแต่ละข้อ กว่าจะพัฒนา

จนสามารถนำมาใช้ได้ ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนมามิใช้น้อย เริ่มตั้งแต่ การกำหนดเนื้อหา นิยาม และวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ต้องการวัด จากนั้นศึกษาทฤษฎี/แนวคิดและงานวิจัยการเพื่อหาดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ซึ่งแบบวัดปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Read more..
ความเที่ยงกับความตรง ในการใช้แบบวัด มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับตัวแบบวัดสองประการ คือ ความเที่ยงและความตรง

ความเที่ยง (Reliability) ความเที่ยงเป็นดัชนีที่แสดงถึงความแม่นยำและความเที่ยงตรงของกระบวนการวัด ไม่ว่าจะวัดกี่ครั้ง ผลที่ได้จะยังคงเดิม ความเที่ยงของแบบวัด คำนวณด้วยวิธีการหา Read more..
อ่านผลแบบวัดอย่างไร การอ่านผลของแบบวัดนั้น มีค่าสถิติที่สำคัญ คือ ค่า Norm, Percentile และ Stanine

Norm เป็นค่ากลางที่เราเลือกใช้เพื่อเปรียบเทียบกับคะแนนของผู้สอบ Norm จะเป็นค่าอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเหมาะสมที่สุด อาทิ Read more..